Σύμφωνα με το ΦΕΚ 207Α / 13.12.2023, η προθεσμία συλλογής εκπρόθεσμων δηλώσεων χωρίς πρόστιμο, λήγει στις 30/11/2024.

Άρθρο 5

Τροποποίηση άρθρου 102 ν. 4623/2019 - Καταληκτική ημερομηνία παράτασης της προθεσμίας υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης εγγραπτέου δικαιώματος

Στην παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η ημερομηνία «31.12.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «30.11.2024»

Μετά την καταληκτική αυτή ημερομηνία οι δηλώσεις θα χαρακτηρίζονται ως εκπρόθεσμες με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2308/1995 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σημειώνεται ότι η διαδικασία βεβαίωσης και εν συνεχεία επιβολής προστίμου, θα ενεργοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δικαιώματος που δηλώνεται. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό που δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων (300) και ανώτερο των δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.