Μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης (που υποβάλλεται είτε στο Γραφείο Κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά), για τυχόν διορθώσεις της δήλωσης, ή για κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων, ή για χορήγηση βεβαιώσεων ή αντιγράφων, απαιτείται η συμπλήρωση αντίστοιχου εντύπου αίτησης όπως περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω:

pdfΑίτηση Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης 

Στην περίπτωση διόρθωσης του περιεχομένου της δήλωσης, η διόρθωση είναι δυνατή με την υποβολή Αίτησης Διόρθωσης Στοιχείων Δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης, στην οποία θα επισυνάπτεται το έντυπο της Δήλωσης με συμπληρωμένα μόνο τα πεδία εκείνα που πρέπει να διορθωθούν.

pdf Αίτηση Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας

Στην περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας (π.χ. ταυτότητας, διεύθυνσης κ.λ.π.) του δικαιούχου, η αλλαγή είναι δυνατή με την υποβολή Αίτησης Γνωστοποίησης Αλλαγής Στοιχείων Επικοινωνίας στο Γραφείο Κτηματογράφησης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας η ενημέρωση του Γραφείου Κτηματογράφησης είναι υποχρεωτική.

pdf Αίτηση Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων

Στην περίπτωση υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων της δήλωσης (π.χ. πιστοποιητικό μεταγραφής, τοπογραφικό διάγραμμα, υποβολή πράξης αποδοχής κληρονομιάς που υπεγράφη μετά την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας κλπ.), η υποβολή πραγματοποιείται με την κατάθεση Αίτησης Κατάθεσης Συμπληρωματικών Στοιχείων.

pdf Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης 

Για την χορήγηση βεβαίωσης υποβολής δήλωσης, υποβάλλεται Αίτηση Χορήγησης Βεβαίωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης, εκδίδεται ανά δηλούμενο δικαίωμα και χορηγείται αυθημερόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης είναι α) η προηγούμενη υποβολή δήλωσης του Ν.2308/95 και β) η εξόφληση του παγίου τέλους κτηματογράφησης.

pdf Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων 

Για την χορήγηση αντιγράφων των εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο κτηματογράφησης, υποβάλλεται Αίτηση Χορήγησης Αντιγράφων από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον για τη λήψη τους. Τα αντίγραφα αυτά χορηγούνται κατά κανόνα εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της σχετικής αίτησης.