Ύπαρξη τοπογραφικού διαγράμματος (εάν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα στο αρχείο σας)

Τυχόν τοπογραφικό διάγραμμα που προσαρτάται στο συμβόλαιο ή έχει συνταχθεί για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για οικοδομική άδεια, για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξη εφαρμογής) καλό είναι να προσκομίζεται.

Μη ύπαρξη τοπογραφικού διαγράμματος

Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα για να προσκομιστεί για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου επισημαίνονται τα παρακάτω:

Σε περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανομή του Υπουργείου Γεωργίας αγροκτήματος ή συνοικισμού, αναδασμός ή πράξη εφαρμογής) είναι επαρκής πληροφορία ο αριθμός του οικοπέδου ή του αγροτεμαχίου, όπως αναφέρεται στην διοικητική πράξη.

Σε περιοχές με διεύθυνση, η οδός και ο αριθμός είναι επαρκείς πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου.

Γενικότερα σε άλλες περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει αριθμός αγροτεμαχίου ή οικοπέδου από διοικητική πράξη, για τον εντοπισμό της θέσης του ακινήτου μπορούν να προσκομιστούν διαζευτικά τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Εκτύπωση της απεικόνισης του ακινήτου στα υπόβαθρα μέσω της εφαρμογής εντοπισμού που παρέχεται δωρεάν.

Στην εφαρμογή αυτή μπορεί ο δηλών:

  • Να εντοπίσει το ακίνητο
  • Να σχεδιάσει στο χάρτη τα όρια του ακινήτου
  • Να εκτυπώσει την εικόνα και να την υποβάλει μαζί με τη δήλωση του
  1. Με οποιαδήποτε μετρητική μέθοδο, όπως είναι η μέτρηση με ένα απλό GPS χειρός, μπορεί να προσδιοριστεί η προσεγγιστική θέση του ακινήτου σημειώνοντας στη δήλωση τις συντεταγμένες.
  2. Εκτύπωση μέσω της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα έχει αποκτηθεί με έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να υποδεικνύεται η θέση και τα όρια του γεωτεμαχίου με έναν από τους παραπάνω τρόπους ή έστω σχεδιάζοντας την ιδιοκτησία με απλό σκαρίφημα στο σχετικό πλαίσιο που υπάρχει στο έντυπο της δήλωσης.